اصفهانیان: به برخی اتفاقات تبریز توجه نشد/ هر شخصی را انتخاب می‌کردیم اعتراض وجود داشت