انتقاضه ملت عراق برای بهبود وضع کنونی و ترسیم استراتژی مقابله با بحران