مشاور اطلاعاتی پیشین دولت اوباما: اسرائیل از ایران نگران است نه اعراب