پاسخ‏‎رژیم‎صهیونیستی‎درباره‌‌پرداخت‎غرامت‌به‎ایران