اصفهانیان: آندو الگو است اما چرا باید رفتارهایی کند که دو اخطار بگیرد؟