هواداران خیبر خرم آباد پشت درِ ورزشگاه تختی/ ظرفیت تکمیل شد