امکانات ورزش ایران قابل تحسین است/برای حمایت از ورزش ایران آماده ایم