یک مقام وزارت کشور: روابط عمومی بدون رسانه ها و مردم جایگاهی ندارد