ساخت سریال توسط نهضت سوادآموزی برای آموزش ده میلیون بی‌سواد!