«مجتهد»: فرزند پادشاه عربستان به زودی رئیس دیوان پادشاهی می‌شود