امسال 30 تن پیله ترکرم ابریشم درگالیکش تولید می‌شود