کریمی:کی روش نشان داد نگاه خوبی به جوانان دارد/با سپاهان قرارداد دارم