رییس خانه صنعت و معدن: حقوق مصرف کننده در گرو حمایت از تولید است