ولو نام تجاری Chaperone را در ارتباط با واقعیت مجازی به ثبت رساند