زمین احداث حوزه علمیه جامع خراسان شمالی سرانجام واگذار شد