کفاشیان: هیچ فشاری به فغانی نیاورده‌ایم و قرار هم نیست محروم شود