یک نیروی حفاظتی به ازای هر ۱۰ اثر تاریخی مازندران وجود دارد