شرکت گاز استان گیلان پیشرو در اجرای بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۳