پتروشیمی با کسب عنوان سومی به کار خود در لیگ بر‌تر بسکتبال پایان داد