رونمایی سیدحسن خمینی از سه کتاب مرحوم صادقی تهرانی