پیروانی: رفتن به جام جهانی کاری بزرگ و نیازمند آدمها و تدارک بزرگ است