دوچرخه سوار آلمانی از بناهای تاریخی نایین دیدن کرد