لزوم دغدغه مندی نخبگان نسبت به دفاع از آرمان های انقلاب