عضو شورای شهر مشهد: صنعت ساختمان دوران سیاهی را طی می کند