آمل با معضل زباله روبرو است/ اجرای طرح تفکیک از مبداء