کریمی: به من و تمام بازیکنان جوان در تیم ملی اعتماد شده است