نه دیکتاتوری نداریم نه چیز دیگر/ مربیان ایرانی را دعوت به تماشای تمرینات می‌کنم