زنان در یک فرآیند شبه‌اجباری و گریزناپذیر وارد دانشگاه‌ها شدند/ سهم زنان در مشاغل مختلف