حضور شخصیت های سیاسی ایران در مسابقات بین المللی قرآن شگفت زده ام کرد