ضرورت اعلام لحظه به لحظه نتایج برای جذابیت مسابقات/ پوشش مسابقات از ۲۰ شبکه