صادرات گندم و آرد از مرز مهران در دستور کار قرار دارد