راه اندازی ناحیه صنعتی اسفرورین از مهاجرت جوانان جلوگیری می کند