مقصودی: متاسفم که تیم مذاکره کننده میگوید بعد از قطعی شدن توافق نقد کنیم/ عابدینی:شاید اصلا این اعتقا