وظیفه مهم مسئولان تامین رفاه و آرامش روحی مردم است