خادم: وزارت ورزش دخالتی در واگذاری سرخ آبی ها ندارد