با اپراتورهاي نصب کننده برنامه جاسوسي برخورد مي‌شود