فغانی به هیچ نهادی احضار نشده!/ شمسایی سرمربی نشده است/ عسگری دو ماه پیش استعفا داده بود/ مردم تبریز خی