ضرغامی: از این به بعد شوخی های منشوری را منتشر می کنم