اخبار متبادرشده از جامعه حکایت یأس و ناامیدی است/ امیدواریم آقایان از مسیر انحرافی برگردند