مسئولانی که امیدشان زیاد و تدبیرشان کم است در مراسم جشن دو سالگی «دکتر سلام» حضور ندارند