روابط ارمنستان و ترکیه را باید به صحنه حقوقی سوق داد