پیشتازی بیمه رازی در آزاد و فرنگی/ شکست سنگین هیات کشتی همدان