آیت الله فیاض در وقایع مختلف چراغ راه بودند/ عالمی برجسته، شجاع مردمی و همیشه متبسم