علمای فتنه گر تابع آل سعود هستند/ من یک سنی مخالف داعش هستم