اطلاع رسانی، اطلاع پژوهی و اطلاع یابی سه کارکرد اصلی نهاد های ارتباطی است