فلسطین، اسرائیل را از نقشه فوتبال جهان محو می‌کند؟