ایران و افغانستان به زون مرکزی آسیا راه پیدا می‌کنند/ ایران و قزاقستان تمرکز خود را در توسعه رشته‌ها