دستگیری مدیرعامل شرکتی که با مدارک جعلی وام گرفته بود