کدام یک قابل حل است؛ تنش چنددهه‌ تهران – واشنگتن یا دشمنی ایران و اعراب؟