تکفیری‌های امروز همان خوارج زمان امام علی(ع) هستند